หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น


1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

สามารถดูเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
เอกสารประกอบการสมัคร

คู่มือการสมัคร (PDF)

คู่มือการสมัคร (Word)