ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๒
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐


นางสาวอัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ
โทรศัพท์ 0 2430 6805 ต่อ 680514
นางลิวัน ทองปาน
โทรศัพท์ 0 2430 6805 ต่อ 680515
นายอนุชิต บุญจันทร์คง
โทรศัพท์ 0 2430 6805 ต่อ 680516
โทรสาร 0 2430 6805 ต่อ 680599