คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


นางสาวอัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ
โทรศัพท์ 0 2430 6805 ต่อ 680514

นายอนุชิต บุญจันทร์คง
โทรศัพท์ 0 2430 6805 ต่อ 680515

นายอนุชิต บุญจันทร์คง
โทรศัพท์ 0 2430 6805 ต่อ 680516
โทรสาร 0 2430 6805 ต่อ 680599