หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)

      1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต

      2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย และ การจัดทำรายงานของประเภทการบริหารความปลอดภัย

      4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

      5.ประเภทการจัดการพลังงาน

      6.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

      7.ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และ การจัดทำรายงานอุตสาหกรรมศักยภาพ

      8.ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม และ การจัดทำรายงานของประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

      9.ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน และ แบบประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award)

      1.ประเภทการบริหารจัดการ และ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ.SMEsการบริหารจัดการ

      2.ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

      3.ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

      4.ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล และ คุณสมบัติผู้สมัคร.SMEบริหารธุรกิจสู่สากล

      5.ประเภทโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน