คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


นางสาวพิชญา พลฤทธิ์ 09 4497 2065
นางสาวปุญญวันต์ ชูช่วย 08 5174 7577
นางสาวชานิตา วงศ์อภัย 09 3651 9619
นางสาวชนิสรา คุ้มทรัพย์ 09 9235 8955

โทรศัพท์ : 0 2202 3904, 094 497 2065
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ce.pmaward@gmail.com