ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางสาวนันท์ บุญฉัตร โทรศัพท์ 09 8904 4563
นางสาวพิชญา พลฤทธิ์ โทรศัพท์ 09 4497 2065
นางสาวปุญญวันต์ ชูช่วย โทรศัพท์ 08 5174 7577
นางสาวชานิตา วงศ์อภัย โทรศัพท์ 09 3651 9619
โทรศัพท์ : 0 2430 6842 ต่อ 4241 หรือ ต่อ 4261
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
ce.pmaward@gmail.com