ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

สามารถติดต่อได้ที่ :

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


นางสาวพิชญา โทบุตร
โทรศัพท์ : 0 2253 0561 ต่อ 4412
มือถือ 08 1702 3544
Email address : pitchayathobut@gmail.com
นางวันดี เพ็งพูล
โทรศัพท์ : 0 2253 0561 ต่อ 1219
มือถือ 08 1847 8941
Email address : wandee.p@ieat.mail.go.th
โทรสาร : 0 2253 4086