คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


นางสาวอัญชลี อ่วมพันธ์เจริญ
นายวัทธิกร จ าปีเพชร
นายรักชัย สิทธิภาคย์
โทรศัพท์ : 0 2202 4025, 0 2202 4143
โทรสาร : 0 2354 3114
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: csr.diw1@gmail.com