คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการบริหารจัดการ

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


นางสาวอังสนา โสมาภา
นางสาวเปมิกา ปาลวัฒน์
นางสาวภรณี โชติจันทรกุล
นางสาวฐาปนี สิริรุ่งเรือง

โทรศัพท์ : 0 2430 6869 ต่อ 1271
            0 2430 6869 ต่อ 1216
โทรสาร :  0 2354 3275
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: mgtsmeaward@gmail.com