ประเภทการบริหารจัดการที่ดี

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ


นายธนวัฒน์ ไทยแก้ว
นางสาวสุธิรา แสงวรรณ
นางสาวอนัญญาณัฐ ธัมมพัทธพงษ์
นายอนุศาสน์ อนุชัย
โทรศัพท์ : 0 2430 6963 ต่อ 696307-8
            0 2430 6869 ต่อ 1218
โทรสาร :  0 2430 6869 ต่อ 696600-1
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mind.smeaward@gmail.com