คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME)

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายวีระพล ผ่องสุภา
นางสุวรรณา วัฒนรัตน
นางสาวทิษฏยา วงศ์ธวัชนุกูล
นายปิยะวุฒิ ศิริศรีสุดากุล

โทรศัพท์ : 0 2430 6869 ต่อ 1235
            0 2430 6869 ต่อ 1290

Email : globalsmeaward@gmail.com