ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME)

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายชวกร โอภาสานนท์
นายลัทธพรรณ เหนือทอง
นายยุทธการ ประมวลศิลป์
โทรศัพท์ : 0 2430 6869 ต่อ 1235-37 และ 1290
Email : globalsmeaward@gmail.com