ประเภทการเพิ่มผลผลิต

สามารถติดต่อได้ที่ :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 12,14
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ยุธิชล ศรีตัญญู
โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 573
โทรสาร 0 2619 8071
E-mail : yutichol@ftpi.or.th