รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทต่างๆ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต

ผลิตภาพ (Productivity) สามารถนิยมในรูปของการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) นั่นคือ การทำในสิ่งที่ควรทำให้ถูกต้อง

การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดความสามารถของบุคลากร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยมีการสูญเสียที่น้อยที่สุด หากองค์กรนั้นมีความแข็งแกร่งและสามารถดึงเอาความสามารถที่แท้จริงของทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความหมายโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ความหมายของโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
Meaning of the Plaques for the Prime Minister Industry Award

 

ความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม คือ วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี 2524 – 2535