หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)

1. ประเภทการเพิ่มผลผลิต

2. ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพ

3. ประเภทบริหารความปลอดภัย  และ  แบบจัดทำรายงาน

4. ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

5. ประเภทการจัดการพลังงาน  และ  แบบจัดทำรายงาน

6. ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และ  แบบจัดทำรายงาน

7. ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  และ  แบบจัดทำรายงาน

8. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม  และ  แบบจัดทำรายงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award)

9. ประเภทการบริหารจัดการ  และ  แบบจัดทำรายงาน

10. ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  และ  แบบจัดทำรายงาน

11. ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

12. ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล  และ  ใบสมัคร  และ  แบบจัดทำรายงาน

13. ประเภทการบริหารจัดการ