ความหมายโล่รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

ความหมายของโล่รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
Meaning of the Plaques for the Prime Minister Best Industry Award

 

ความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

ความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Prime Minister Best Industry Award” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2546 มีความแตกต่างจากรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นตรงที่ รางวัลประเภทนี้ไม่ได้จำกัดประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม หากแต่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ประเภท โดยจะเริ่มนับจากปี 2536 เป็นต้นมา และต้องเป็นกิจการที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ