รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

รายละเอียดการติดต่อรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
สามารถติดต่อได้ที่ :

กลุ่มสร้างสังคมผู้ประกอบการ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

ชั้น 5 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางจุฬารัตน์ หิรัญรักษ์

โทรศัพท์ 0 2430 6873 ต่อ 1676-1677

E-mail: nongkran369@yahoo.com

นายนเรศ ปัญญามัง

E-mail: naret_7392@hotmail.com