คุณกำลังมองหาอะไร?


 

 

 

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

รายละเอียดการติดต่อรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
สามารถติดต่อได้ที่ :
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (กลุ่มสร้างสังคมผู้ประกอบการ)
ชั้น 5 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

นางจุฬารัตน์ หิรัญรักษ์
โทรศัพท์ 0 2430 6873 ต่อ 1676-1677
E-mail: nongkran369@yahoo.com

นายนเรศ ปัญญามัง
E-mail: naret_7392@hotmail.com