ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สามารถติดต่อได้ที่ :
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชั้น 4 ห้อง 403 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กทม. 10400

นางสาวภัสราพร พลับเจริญสุข
นายปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-430-6315 ต่อ 2407, 2420
โทรสาร : 02-430-6315 ต่อ 2499
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hanaluo@gmail.com
piyapat.s@diw.mail.go.th