คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สามารถติดต่อได้ที่ :
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชั้น 4 ห้อง 403 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กทม. 10400

นางสาวภัสราพร พลับเจริญสุข
นายกิตติณัฐ โสภา
นายปิยะวัชร สุวรรณคํา
นางสาวรัตน์ชฎา อิ่นคํา
นางสาววัชริกา ลิมปิโชติกุล
นางสาวณัฐติการต์ โรจนจันทร์

โทรศัพท์ : 02-430-6315 ต่อ 2407, 2406, 2409, 2405
โทรสาร : 02-430-6315 ต่อ 2499
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kittinat.s@diw.mail.go.th
                             piyawat.s@diw.mail.go.th
                             ratchada.i@diw.mail.go.th
                             watchariga.l@diw.mail.go.th
                             nattikarn.r@diw.mail.go.th