หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award)

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)

      1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต

      2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย

      4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ และ แบบฟอร์มพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน

      5.ประเภทการจัดการพลังงาน

      6.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

      7.ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

      8.ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

      9.ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน  และ  แบบประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลัก

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award)

      1.ประเภทการบริหารจัดการ

      2.ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

      3.ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

      4.ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล

      5.ประเภทโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน