ที่มา

ความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม คือ วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี 2524 – 2535


ความหมายโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ความหมายของโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
Meaning of the Plaques for the Prime Minister Industry Award


รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทต่างๆ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)

      1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต

      2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย

      4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

      5.ประเภทการจัดการพลังงาน

      6.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

      7.ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

      8.ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

      9.ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award)

      1.ประเภทการบริหารจัดการ

      2.ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

      3.ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

      4.ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล

      5.ประเภทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

ความเป็นมาของรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Prime Minister Best Industry Award” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2546 มีความแตกต่างจากรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นตรงที่ รางวัลประเภทนี้ไม่ได้จำกัดประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม หากแต่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ประเภท โดยจะเริ่มนับจากปี 2536 เป็นต้นมา และต้องเป็นกิจการที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ


ความหมายโล่รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

ความหมายของโล่รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
Meaning of the Plaques for the Prime Minister Best Industry Award