ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

สามารถติดต่อได้ที่ :

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางสาวสุนีย์ ชลนากิจกุล
นายสุพัฒน์ โปษยะพัฒนกุล
นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง
โทรศัพท์ 0 2 430 6825 ต่อ 1420
โทรสาร 0 2354 3133
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
thainsc2@gmail.com