คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

สามารถติดต่อได้ที่ :

สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางสาวสุนีย์ ชลนากิจกุล
นางสุปราณี โกรเทกู๊ท
นาวสาวอภิชญา แซ่ก้วง


โทรศัพท์ 0 2430 6825
โทรสาร 0 2354 3133, 0 2354 3045
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ poon.apichaya@gmail.com , suneec@tisi.go.th