ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
(Innovative Technology Management)

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติ)
86/6 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายทวีศักดิ์ วิวัฒวิทยาวงศ์
โทรศัพท์ 0 9097 5478 8
อีเมล thavee2554@hotmail.com
นายบรรเทา ว่องประชานุกูล
โทรศัพท์ 0 2430 6881 ต่อ 3
อีเมล Innovative.smeaward65@gmail.com
นางสาวสุชนา คุณุรัตน์ โทรศัพท์ 0 2430 6881 ต่อ 3
นายณัฐพันธ์ แสนเด็ดดวงดี โทรศัพท์ 0 2430 6881 ต่อ 3
นางสาวสุรนาถ แป้นเกิด โทรศัพท์ 0 2430 6881 ต่อ 3