คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
(Innovative Technology Management)

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติ)
86/6 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร
ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายศิริศักดิ์ ฤทธิ์งาม
โทรศัพท์ 0 2367 8131
E-mail: sirisak_rt@hotmail.com
นายบรรเทา ว่องประชานุกูล
โทรศัพท์ 0 2367 8129
นางสาวสุชนา คุณุรัตน์
โทรศัพท์ 0 2367 8151