คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative SME)

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ําไท)
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


นายสิงห์ จงประเสิรฐ
นางสาวศิริกาญจน์ วันหะรับ
นายชวลิต จันคันธา
โทรศัพท์  061 404 0302 / 0 2367 8386
โทรสาร 0 2382 2159
Email: creativesmeaward@gmail.com