ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative SME)

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


นายธนภัทร มาแก้ว
นายชวลิต จันคันธา
นางสาวศิริกาญจน์ วันหะรับ
โทรศัพท์ 061 404 0302, 02 430 6883 กด 2
Email: creativesmeaward@gmail.com