คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการจัดการพลังงาน

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลขที่ 86/6 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายทวีศักดิ์ วิวัฒวิทยาวงศ์ โทรศัพท์ 090 975 4788
thavee2554@hotmail.com

นายณฐกร วงษา โทรศัพท์ 089 718 6262
wongsa2p@hotmail.com

นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ โทรศัพท์ 088 719 0797
chalermchart.s@hotmail.com
โทรสาร 0 2381 1056 อีเมล pmia.energy@gmail.com