ประเภทการจัดการพลังงาน

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ชั้น 3 ห้อง 310 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายดาวิษ วังบุญคง
นางสาวศศลักษณ์ สารแดง
นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล
นางสาวคชาภรณ์ ใบชิต
โทรศัพท์: 0 2430 6314 ต่อ 2304, 2305
อีเมล pmaward.energy@gmail.com