คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทการบริหารความปลอดภัย

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


นายธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ
นางสาวปฐมา ประสาทเขตการ
นางสาวเนตรนภา ศรีทัดจันทา
นายพงศธร บูรณโสภณ
โทรศัพท์ : 0 2430 6314 ต่อ 2308, 2305
โทรสาร : 0 2354 3392
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pmawardsafety@gmail.com