ประเภทการบริหารความปลอดภัย

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


นายธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ
นางสาวเนตรนภา ศรีทัดจันทา
นายสุธี อุประวรรณา
นายพัฒนพงศ์ เฉลิมเมือง
นายพงศธร บูรณโสภณ
โทรศัพท์: 0 2430 6314 ต่อ 2308
โทรสาร: 0 2430 6314 ต่อ 2399
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:
pmawardsafety@gmail.com