ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นางสาวณัฏฐพิชา จันทร์กระจ่าง
นางสาววิมลภา ชุ่มดี
โทร 0 2430 6875 ต่อ 1579 , 0 61897 6451
โทรสาร 0 23543169
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : logistics.award66@gmail.com