คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเภทเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สามารถติดต่อได้ที่ :

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


นางสาวณัฏฐพิชา จันทร์กระจ่าง
นางสาววิมลภา ชุ่มดี
นายธนรัตน์ บาลทิพย์


โทรศัพท์ : 0 2430 6875 ต่อ 1579, 06 1897 6451
โทรสาร : 0 2354 3169
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: logistics.award656@gmail.com